Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 Polskich Olimpijczyków, ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek, tel. 54 233 81 63, mail:nr2nr2@wp.pl;
 • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 2 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych ul. Ptasia 2a, 87-800 Włocławek   jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54 4270158;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, a ponadto spółka VULCAN sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 • administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 • Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Toruniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego ww. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Monitoring

Klauzula informacyjna

  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 • administratorem danych zgromadzonych za pomocą kamer systemu telewizji przemysłowej CCTV jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, z siedzibą we Włocławku przy ul. Żytniej 47, 87-800 Włocławek
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54  4270158;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z pobytem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2;
 • utrwalony obraz (Państwa dane osobowe w postaci wizerunku) przechowywany będzie do wyczerpania pojemności pamięci na dysku twardym rejestratora, nie dłużej jednak niż 30 dni, a następnie nadpisywany;
 • zapis z monitoringu wizyjnego zabezpiecza się w celach dowodowych na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw;
 • dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.